Girişim sermayesi yatırımıyla büyüyor, hedefi globalleşmek

Sevilay ÇOBAN

Pandemi döneminde bir girişim olarak ti­cari hayatına başlayan ISM Medikal, girişim serma­yesi yatırım ortaklığı mode­liyle büyüyor. 3 ortaklı şirket, o dönemdeki ihracat başarı­sını sürdürmek amacıyla, öz­kaynaklarıyla fabrika yatırı­mı yapıyor, Ar-Ge merkezi de kurarak Türkiye’nin sağlık sektöründeki ihracat girdisi­ne katkıda bulunmayı hedef­liyor.

ISM Medikal Yatırım­lar Sanayi ve Ticaret AŞ’nin yüzde 16’lık payına sahip ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’nin Yönetim Ku­rulu Başkanı Bayram Başa­ran, Samsun’da temeli atılan 6 milyon euroluk tıbbi teks­til ürünleri fabrikası hakkın­daki detayları ve şirketin he­deflerini DÜNYA gazetesi ile paylaştı.

Pandemide ihracatıyla ilk 1000’e girdi

ICU Girişim Sermayesi Ya­tırım Ortaklığı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Ba­şaran, geçen yıl yüzde 16’lık hissesini alarak ortak olduk­ları şirketi yatırımlarla bü­yütmeyi planladıklarını be­lirterek, kuruluş süreci ve ih­racat başarısını şöyle anlattı:

“ISM Medikal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ, pan­demi sürecinde en çok ihti­yaç duyulan tıbbi malzemele­rin üretimine katkı sağlamak amacıyla kuruldu. Medikal tekstil şirketi, Coenda Me­dikal Sanayi ve Ticaret AŞ unvanı ile Haziran 2020’de İngiltere Sağlık Kurumla­rı’na (NHS) 18 milyon euro­luk ihracat gerçekleştirdi. Şirket, bu başarısı ile Türki­ye’de en yüksek ihracat yapan ilk 1.000 (bin) şirket arasına girerek ödüle layık görüldü.

Medikal alanda üretim, yatı­rım, yurt içi ve yurt dışı satış yapmak amacı ile faaliyetine başlayan şirketin tüm hisse­lerini Ekim 2023’de Resmo Dış Ticaret ve Yatırım Geliş­tirme AŞ satın aldı. ICU Gi­rişim Sermayesi Yatırım Or­taklığı olarak biz de şirketin %16 hissesini alarak ortalık kurduk. Resmo AŞ ve Resmo AŞ’nin yurtdışı finansman ortağı ve ICU olarak bizim ortak olduğumuz şirket, tüm yatırımlarını %100 özkay­nakları ile yapıyor.”

6 milyon euroluk yatırım

Başaran, toplam yatırım değeri 6 milyon euro olan ve geçtiğimiz hafta Samsun’da temeli atılan fabrikanın orta vadeli hedeflerinden de söz etti: “Yeni nesil sterilizasyon merkezini de hayata geçire­cek bu yatırımı, 3-5 yıl içeri­sinde halka açmayı planlıyo­ruz. Şirketi bir taraftan fiziki olarak büyütüp kapasitesini artırmayı hedeflerken diğer taraftan da sektörde ihtiyaç duyulan ve tamamı yurt dı­şından ithal edilen tıbbı mal­zemelerin ülkemizde gelişti­rilmesine yönelik bir Ar-Ge merkezi kurma çalışmaları yapıyoruz.”

“Sterilizasyonda Türkiye’de ilk olacak”

Bayram Başaran, Sam­sun’daki fabrikanın inşa­at aşamasının 4 ayda ta­mamlanacağını belirterek, “Fabrikamızda cerrahi ön­lük, tulum, genel cerrahi se­ti, anjiyo seti, kişisel koruyu­cu tıbbi ekipmanlar, FFP1 – FFP2 – FFP3 – TYPE 2R – N95 tip cerrahi maskeler gibi has­tanelerin ameliyathanele­rinde ve hijyen gerektiren or­tamlarda kullanılan her türlü tekstil ürünü üretilecek. Ay­rıca Türkiye’de her yerde bu­lunmayan bu nedenle büyük bir ihtiyaç haline gelen yük­sek kapasiteli yeni nesil tek­nolojilere sahip 2 adet sterilizas­yon makinesi kurulacak. Son teknoloji ile dona­tılmış bu çapta bü­yük bir merkez Türkiye’de ilk olacak. Merkezde başka firmaların ürünleri de ste­rilize edilecek” dedi.

Hedef, üretimin %95’ini dünyaya ihraç etmek

Yıl sonuna kadar faaliyet geçmesi öngörülen fabrika­nın katma değeri yüksek olan ürünleri ile hem bölge hem de ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacağını belirten Başaran, “Üretilen ürünler, tüm dünyaya ihraç edilecek. Halen Avrupa, ABD ve Orta­doğu ülkelerinden yoğun ta­lep geliyor. Ürünlerimize sa­dece yurtdışından değil aynı zamanda iç piyasadan da ta­lep var. Biz üretimimizin yüz­de 95’ini ihraç etmek istiyo­ruz” diye konuştu.

Samsun’a yeni yatırımlar yolda

Bayram Başaran, kara-de­niz-hava ve demiryolu ula­şımı açısından stratejik böl­ge niteliğindeki Samsun’un hem ihracat yapabilme bece­resi açısından hem de medi­kal sektörünün kümelendi­ği bir şehir olması nedeniyle kendileri açısından önemli bir konumda bulunduğuna dikkat çekti. Başaran, “Fab­rika, şirketin Samsun Hav­za OSB’deki toplam 60 bin metrekarelik arazisinin 2 bin metrekarelik bölümüne yapılacak. İlerleyen süreçte arazinin diğer bölümlerine de yine medikal sektörün­de ihtiyaç duyulan ürünlerin üretimi için yeni fabrikalar inşa edilecek. İlaç dı­şındaki medikal ürünlerin üretimi ile ilgili Samsun’daki yatırımlarımı­zı sürdüre­ceğiz” ifade­lerini kullandı.

Startuplara yatırım ve bilgi birikimi katıyor

Son teknoloji ile donatılacak fabrikada ilk etapta 50 kişilik istihdam sağlamayı hedeflediklerini söyleyen Bayram Başaran, “ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı yüzde 96,77 oranında halka açık bir şirket. Startup’lara yatırım yaparak ve onların büyümesi için sermayenin yanı sıra bilgi birikimimizle tecrübelerimizi de ortaya koyuyoruz. ICU’nun halen 8 şirkette hissesi bulunuyor” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x